Skrivnost triglavske sfinge

Prelomnega leta 2000 je psiholog in fizioterapevt Dušan Enova našel v naravi, na skoraj čudežni način, dva kamna, Dioniza in Triglavsko Sfingo. Na površju teh kamnov je odkril šest ključnih simbolov, ki sestavljajo Skrivnost Triglavske sfinge.

Z rednim opazovanjem simbolov na teh dveh kamnih in s prakticiranjem naukov, ki jih ti simboli razkrivajo, je po desetih letih prišel do odgovorov na ključna vprašanja o svojem življenju in smislu bivanja.

 

THE MYSTERY OF THE TRIGLAV SPHINX

Association for helping with art LOTISA

http://www.lotisa.si

Nekako tako kot vidimo različne podobe v oblakih, ko ležimo sproščeni na plaži in opazujemo nebo, lahko gledamo tudi ta dva kamna. Pauolo Coelho je v knjigi Alkimist napisal: »Vsaka stvar na površju Zemlje lahko pove zgodbo o katerikoli stvari. Naj odpremo knjigo na katerikoli strani, naj si ogledujemo dlani ali igralne karte ali let ptic, karkoli že, vsakič najdemo povezavo s tistim, kar v tistem trenutku doživljamo. V resnici nam stvari ničesar ne razkrijejo: ljudje sami, ko jih gledamo, odkrijemo način, kako prodreti v Dušo sveta « (1).

The way to look these two stones might be similar to the state of mind when we are relaxed and lying on a beach, observing the sky and recognizing different images in the clouds. In his book The Alchemist Paulo Coelho wrote: “… any given thing on the face of the earth could reveal the history of all things. One could open a book to any page, or look at a person’s hand; one could turn a card, or watch the flight of the birds … whatever the things observed, one could find a connection with his experience of the moment. Actually, it wasn’t that those things, in themselves, revealed anything at all; it was just that people, looking at what was occurring around them, could find a means of penetration to the Soul of the World.” (1) 

Triglavska Sfinga, kamnita levja sfinga s krono v obliki Triglava, nas sprašuje kako lahko najdemo Zdravje in Modrost? V obliki obeh kamnov so simboli, ki nam pokažejo pot za rešitev Sfingine uganke. Ko držimo v roki en ali drug kamen, in opazujemo simbole na njem, gremo avtomatično v meditacijo, ki nam počasi odpira notranje izvire Modrosti, v sebi najdemo inspiracijo in pot v iskanju svoje Duše, svojega zdravja, modrosti, poguma za premik iz mrtve točke, da preplezamo zopet nov vrh. Prav res, še večji uspeh, kot da preplezamo skoraj nepremagljivo skalno steno na severnem pobočju Triglava, ki se imenuje Sfinga (2), je ta, da preplezamo goro bolezni, da se soočimo s prepadi trpljenja v bolezni in zdravljenju, da se uspešno spoprijemamo z doživljenskim zdravljenjem. Enako velja tudi za svojce in prijatelje bolnega človeka.

The Triglav Sphinx, the image of a lion with a crown on its head, asks the question how to find Health and Wisdom. The symbols in the shape of the two rocks show us the path to solve the puzzle. When we hold one of the stones and observe the symbols on it, we automatically enter a meditative state of mind that slowly opens up to our own sources of Wisdom. We find inspiration and the path in ourselves, in search of our own Soul, health, wisdom and the courage to move from the dead-end and to climb to a new peak. In fact, there is even a greater achievement than to scale the almost invincible rock wall named Sphinx (2) on the northern slope of the mountain Triglav; that is to overcome an illness: to face the abyss of suffering in disease and cure and to tackle with a lifelong treatment. The same is true for relatives and friends of a sick person.

Vsak človek na svoj način išče smisel življenja, ki ga lahko imenujemo tudi Duša. Duša je vsota vseh dejavnih vrednot, ki jih človek uresničuje v svojem življenju, vsota vseh človeških vrlin. Vrednote lahko razdelimo na Dionizične in na Apolonske vrednote (3). Naša duševnost in telo sta bolj zdrava, če ima človek uravnotežene vrednote.

Each person is searching for meaning of life that might also be called the Soul. It is the sum of all the active values that we carry out in our lives. We can discern between Dyonisian and Apollonian values (3); if they are in equilibrium, our psyche and body are in balance as well.

Dionizične vrednote so:

 • Hedonske: čutne (veselje, zabava, ugodje, uživanje ), zdravstvene ( zdravje kot odsotnost bolezni ) in varstvene ( fizična in socialno-ekonomska varnost )
 • Potenčne: statusne (moč, ugled, slava, denar, politični uspeh ), patriotske (ljubezen do domovine)

Apolonske vrednote so:

 • Moralne: ljubezen, družinska sreča, razumevanje s partnerjem, mir, sloga
 • Izpolnitvene: resnica, modrost, lepota, narava, zdravje v polnem pomenu besede, umetnost, kultura, vera, ustvarjalnost, samouresničevanje.

Dyonisian values are:

 • hedonistic: sensual (delight, amusement, comfort, enjoyment); relating to health (health being seen as the absence of illness) and protection (physical and social-economic safety);
 • potent (power, reputation, glory, money, political success) and patriotic (love for one’s homeland).

Apollonian values are:

 •  moral: love; family happiness; good relationship with the partner; peace and unity;
 • those of fulfilment: truth; wisdom; beauty; nature; health (in the full sense of the word); art; culture; faith; creativity and self-realisation.

Temelj delovanja našega Društva za pomoč z umetnostjo LOTISA je senzibiliziranje posameznikov in družbe za večje udejanjanje Apolonskih vrednot v življenju posameznikov, zlasti pri bolnikih, saj lahko iz tega naslova pridobijo še več moči za lažje spoprijemanje z boleznijo in zdravljenjem. Eden od prispevkov našega društva za uresničevanje tega namena je avtorsko delo Dušana Enove, ki je našel v naravi ta dva kamna ( katerih odlitka držite v rokah ) in odkril ključne simbole , ki jih je tudi narisal in so prikazani in opisani na drugi strani te zloženke.

Our basic work principle in the Association for helping with art LOTISA is to sensitize the individuals and the society as a whole to implement more actively Apollonic values in our lives, and especially in the lives of those patients who can in that way gain further strength for facing their disease and their medical healing. One of the contributions of the Association in the direction of fulfilling that purpose is the authorial work of Dušan Enova who found two stones (whose cast you are holding in your hands) in the natural environment and discovered their key symbols that he then drew and that are shown and described on the following pages of this brochure.

O iskanju zdravja in udejanjanju Apolonskih vrednot govori tudi mit o Luninem sinu. V pesnitvi Lunin sin avtorjev Dušana Enove in Dominike Portić, je Lunin sin predstavljen kot mladec Belin, ki je ob zgolj zadovoljevanju primarnih bioloških potreb, potreb po zabavi, po doživljanju moči in prevlade, najprej fizično zbolel, kasneje pa poiskal izpolnitev svoje duše. Tako je postal Amarant, nesmrtni Bellinus Apolon. Plesno društvo Shalam Ghazeea pripravlja dramsko-plesno predstavo na podlagi omenjene pesnitve.

Mp3 posnetek  ” Meditacija na cvet ” ( avtor besedila je Dušan Enova ), ki ga lahko poslušate na spletni strani našega društva, je tudi spodbujanje udejanjanja Apolonskih vrednot.

Dioniz

Prvi kamen dvojček: DIONIZ

 

1. simbol: Leva stran obraza boga Dioniza: veselje, mladost, uživanje, zdravje, rojstvo.

2.simbol : Desna stran obraza boga Dioniza: žalost, starost, trpljenje, bolezen, smrt.

3.simbol : Iz temenskega dela glave boga Dioniza se širi del kamna, ki ima obliko amfore iz katere teče voda Življenja, Zdravja in Modrosti:

»Življenjski eliksir, blažilec bolečin, vir vseh modrosti, se skriva v moji notranjosti, v srcu moje duše, ki je vsota vseh človeških vrednot in vrlin.«

The first twin stone: DIONYSUS

The first symbol: The left side of the face of the god Dionysus: joy; youth; enjoyment; health; birth.

The second symbol: The right side of the face of god Dionysus: sadness; old age; suffering; illness; death.

The third symbol: From the crown of the head of the god Dionysus extends the part of the stone in the form of an amphora from which flows the water of Life, Health and Wisdom: “The life elixir that soothes pain and is the source of all wisdom hides inside of me, in the heart of my soul that is the sum of all human values and virtues.”

Kako najti to Amforo v sebi, pokažejo simboli na drugem kamnu.

How to find this amphora inside of oneself is shown by the symbols on the other stone.

Triglavska sfinga

Drugi kamen dvojček : TRIGLAVSKA SFINGA

1.simbol : Stilizirano človeško telo, iz popka raste velik cvet ( ali pa lijakasta vijačnica tornada ), ki simbolizira nekultivirana, prenapeta čustva sodobnega človeka, ujetega v vsakdanjem stresu.

Rešitev je v poti navzgor, nad diafragmo: s pomočjo umirjenega normalnega dihanja ( povprečno 10 vdihov in izdihov na minuto ) in z vizualizacijo pomirjujočih prizorov, ko smo bili umirjeno srečni, počasi umirimo svoj čustveni svet (4). Naše srce nam bije v koherentnem srčnem ritmu in tako zopet postane center ljubezni, v možgane pošilja impulze umirjenosti (5).

2.simbol : Vizualizacija, meditiranje na pozitivna čustva, na ljubezen, počasi spreminja ritem delovanja možganov. Postajamo bolj umirjeni, a vseeno prožni in živahni v mišljenju in v usklajenemu delovanju. Začenjamo prepoznavati modrost telesa in duha, kaj je v našem življenju pomembno in kaj je postranskega pomena. V metaforičnem jeziku pravimo, da se nam začenja » odpirati notranje oko modrosti ». Simbol na kamnu je obraz ostarelega človeka » Kiklopa » z enim in edinim očesom v sredini čela, ki zre v notranji duhovni univerzum.

3.simbol : zadnji simbol je Triglavska Sfinga, ki igra dve vlogi. Najprej je Čuvarka Vrat v naš duhovni svet, postavlja nam vprašanja kaj je res pomembno v življenju. Na prvi pogled je morda zastrašujoča, ker zahteva od nas odločnost v nameri in vstrajnost v delovanju, v smeri lastnega osebnostnega razvoja.

The second twin stone: THE TRIGLAV SPHINX

The first symbol: A stylised human body. From its navel is growing a big flower (or a funnel-shaped helix of a tornado) that symbolises uncultivated and overstrained emotions of the modern man caught in the everyday stress. The solution can to be found in the path upwards, above the diaphragm, with help of normal peaceful breathing (in average 10 inhalations and exhalations per minute) and the visualisation of soothing scenes of when we were at ease and happy. In this way, we slowly calm down our emotional world (5). The heart starts beating in a coherent heart rhythm and becomes again the centre of love that is sending to the brain the impulses of peacefulness (6).

 

The second symbol: Visualisation, meditation on positive feelings, such as love, slowly changes the functioning rhythm of the brains. We become more relaxed but at the same time still flexible and alert in our thinking and co-ordinated activity. We start to recognize the wisdom of the body and spirit and to discern between the essential and  the secondary in our lives. In the metaphorical language we say that our “inner eye of wisdom starts to open up”.  The symbol on the stone is the face of an old man “Cyclope”, with one single eye in the middle of his forehead, looking into his inner spiritual universe.

The third symbol: the last symbol is the Triglav sphinx that plays two roles. Firstly, it is a door-keeper into our spiritual world and it asks us what really matters in life. At first sight it might be frightening because it demands determination in intention and persistence in endeavour for one’s own personal growth. Later we recognize its deeper nature that is the fruit of gentleness, kindness, love and other human virtues. It is our Soul personified. 

Kasneje prepoznamo globjo naravo Sfinge, ki je najlepši cvet blagosti, ljubeznivosti, ljubezni in drugih človeških vrlin. Ona je naša Duša osebno.

Če povzamemo, drugi kamen dvojček nam razkrije, da je Triglavska Sfinga naša Duša, vsota vseh človeških vrlin, tisti izvir Zdravja in Modrosti, ki se skriva v naši duševnosti kot Amfora, kot mistični Sveti Gral. V antični mitologiji so bile varuhinje zdravilnih vodnih izvirov nimfe, med njimi tudi Lotis. Po njej smo poimenovali naše društvo LOTISA.

To sum up, the second twin stone reveals to us that the Triglav sphinx is our Soul, the sum of all human virtues. It is the source of Health and Wisdom that hides in our psyche as an amphora or a mystical Holy Grail. In ancient mythology, the guardians of water springs were nymphs, among which is Lotis that gave the name to our Association LOTISA.

LOTISA

Avtor besedila in slik: Dušan Enova, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.

Viri:

 1. Coelho P. 2008. Alkimist. Zbirka: Izbrana dela Pauola Coelha, Založba V.B.Z. Ljubljana, str. 86
 2. Sfinga.net
 3. Prof. dr. Janek Musek: Raziskovanje vrednot v Sloveniji in vrednotni univerzum Slovencev
 4. tehnika hitre koherence 1, tehnika hitre koherence 2
 5. The Coherent Heart, Heart–Brain Interactions, Psychophysiological Coherence, and the Emergence of System-Wide Order